นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราคือใคร

บทบาทของ เคลา ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล

เราต้องการใช้คําชี้แจงนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คําชี้แจง“) เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุผล และวิธีการรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย เคลา กรุ๊ป ซึ่งประกอบด้วยบริษัทในเครือ เคลา ของประเทศเบลเยี่ยม (ต่อไปนี้จะเรียกร่วมกันว่า ‘เรา‘ หรือ ‘เคลา’) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกรวบรวมและจัดเก็บไว้ที่ เคลา จากส่วนกลาง บริษัทในเครือ เคลา ของประเทศเบลเยี่ยมซึ่งไม่ถือว่าเป็นบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกันจะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคําชี้แจงนี้

ท่านสามารถดูรายละเอียดการติดต่อของเราได้ในส่วนที่ 10 ของคําชี้แจงนี้

เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราร้องขอและใช้งาน ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล เราใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าท่าน

 • รับทราบเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเกี่ยวกับสิทธิ์ของท่าน
 • รักษาการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล
 • สามารถใช้สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของท่านสามารถพบได้ในส่วนที่ 9 ของคําชี้แจงนี้

เรารวบรวมข้อมูลอะไรเกี่ยวกับท่านบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคล

‘ข้อมูลส่วนบุคคล’ ควรเข้าใจว่าหมายถึงข้อมูลทั้งหมดที่อ้างถึงบุคคลธรรมดาที่มีชีวิต ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับบริการที่ท่านร้องขอ และรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่าน และ/หรือ ตัวแทน พนักงาน พนักงาน พนักงานอิสระ และ/หรือ กรรมการ(ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ท่าน” หรือ “ของท่าน”)

หากเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากท่านที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนบุคลากรพนักงานอิสระ และ / หรือ กรรมการ ท่านจะต้องแจ้งให้พวกเขาทราบถึงการมีอยู่และเนื้อหาของคําชี้แจงนี้รวมถึงหน้าที่ของเราสิทธิ์ของพวกเขาและวิธีการที่พวกเขาสามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรารวบรวมข้อมูลการบริหารและรายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลนี้ช่วยให้เราสามารถระบุตัวท่าน ติดต่อท่าน หรือทําธุรกิจกับท่าน หากท่านเป็นลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลนี้อาจรวมถึงรายละเอียดการติดต่อเช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หรือหมายเลขบัญชีธนาคารของท่าน

สําหรับที่เรียกว่าข้อมูลอ่อนไหว เราจะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล หากท่านสมัครใจให้ข้อมูลกับเรา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถค้นหาได้ในคําชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเราสําหรับผู้ป่วย

ผู้เยาว์

ไม่ใช่ความตั้งใจของเราที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

เราต้องการข้อมูลของท่านเพื่ออะไร

บริการและความสัมพันธ์กับลูกค้า

จุดประสงค์นี้หมายความว่าอย่างไร

เราต้องการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ

 • ป้อนข้อมูลท่านในฐานะผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ และจัดการข้อมูลนี้ในระบบการจัดการภายในของเรา
 • ติดต่อท่านในฐานะลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ และประสานงานกับท่านเกี่ยวกับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ร้องขอ และ/หรือการดําเนินการบริการที่ท่านร้องขอ
 • ออกใบแจ้งหนี้ให้ท่านสําหรับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของเรา หรือเพื่อชําระเงินสําหรับผลิตภัณฑ์/บริการที่จัดส่ง

ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เราประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น

เรารวบรวมและประมวลผล ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และหมายเลขประกันสังคม / หมายเลขบริษัท / หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม

สารสนเทศและการสื่อสารเชิงพาณิชย์

จุดประสงค์นี้หมายความว่าอย่างไร

เราต้องการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการกิจกรรมหรือรายการข่าวที่เกี่ยวข้อง การดําเนินการนี้อาจทําได้ตามคําขอที่ชัดเจนของคุณ หรือหากเราสงสัยว่าคุณอาจสนใจหรือได้รับประโยชน์จากบริการ

ท่านจะได้รับการสื่อสารการตลาดทางตรงของเรา หากท่านได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเราในการส่งถึงท่าน เราจะขออนุญาตท่านอย่างชัดแจ้งหากท่านไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเรา

แต่แม้ว่าท่านจะไม่ได้รับอนุญาตจากเรา ท่านยังสามารถรับข้อเสนอหรือโฆษณาจากเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านมีความสัมพันธ์กับเราอยู่แล้ว เราจะให้ข้อมูลนี้บนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา

หากท่านไม่ต้องการโฆษณาใด ๆ ให้ใช้สิทธิ์ในการคัดค้านการตลาดทางตรงตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.2 ของคําชี้แจงนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เราประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น

เรารวบรวมและประมวลผล ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ท่านสนใจ

เพราะจําเป็นต้องสามารถทํางานเป็นบริษัทได้

จุดประสงค์นี้หมายความว่าอย่างไร

วัตถุประสงค์นี้หมายถึงสิ่งที่เรียกว่า ‘ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย’ เรามีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายเพิ่มเติมจํานวนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การประมวลผลดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้พิจารณาอย่างถูกต้องแล้วว่าความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับความเป็นส่วนตัวของท่านจะไม่ถูกรบกวน

หากท่านมีการคัดค้านการดําเนินการประมวลผลดังกล่าว ท่านสามารถใช้สิทธิ์ในการคัดค้านตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 9.3 ของคําชี้แจงนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการประมวลผลในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่นเมื่อ

 • ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้เป็นหลักฐาน (จดหมายเหตุ)
 • ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้เพื่อการพิจารณา ป้องกัน และปกป้องสิทธิของเราหรือของบุคคลที่อาจเป็นตัวแทนของเรา (เช่น ในกรณีที่มีข้อพิพาท)
 • ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้สําหรับการบริหาร (ความเสี่ยง) การจัดการ และการตรวจสอบขององค์กรของเราเกี่ยวกับข้อกังวล เช่น การปฏิบัติตาม (เช่น การฟอกเงิน และการป้องกัน และการตรวจสอบการฉ้อโกง และความเป็นส่วนตัว) การบริหารความเสี่ยง ฟังก์ชั่นความเสี่ยง และการตรวจสอบการจัดการ ข้อร้องเรียนการตรวจสอบภายใน และภายนอก
 • ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้เพื่อสนับสนุน และลดความซับซ้อนในการซื้อ การใช้ และการยุติบริการ โดยลูกค้า เช่น ไม่ต้องป้อนข้อมูลที่ท่านให้ไว้แล้ว

การทําโปรไฟล์

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทําโปรไฟล์

คุกกี้

เว็บไซต์ เคลา ใช้คุกกี้ ไฟล์เหล่านี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่าน และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพบได้ในคําชี้แจงคุกกี้ของเราบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เราขออนุญาตจากท่านในการดําเนินการหรือไม่

ทั่วไป

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสามารถใช้และประมวลผลโดยเราอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

 • การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการดําเนินการตามข้อตกลง ที่ท่านได้สรุปไว้กับเรา หรือตามคําขอของท่านเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนที่จําเป็นเพื่อบรรลุข้อตกลงกับเรา วัตถุประสงค์ในการประมวลผลที่กล่าวถึงใน ส่วนที่ 3.1 ของคําชี้แจงนี้ขึ้นอยู่กับรากฐานนี้
 • เราได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งและเป็นอิสระจากท่านในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนั้นเราจะขอความยินยอมจากท่านในการติดต่อท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรงตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3.2 ของคําชี้แจงนี้ หากท่านยังไม่มีความสัมพันธ์กับลูกค้ากับเรา
 • การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการแสดงผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเท่าที่สิ่งนี้มีมากกว่าผลประโยชน์และสิทธิของท่าน เรายึดการประมวลผลที่จําเป็นต่อการทําหน้าที่เป็นบริษัทเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3.3 ของคําชี้แจงนี้ และเพื่อให้สามารถเขียนถึงความสัมพันธ์ที่มีอยู่ของเราตามการพิจารณาด้านการตลาดทางตรง ตามที่กล่าวไว้ในส่วนที่ 3.2 ของคําชี้แจงนี้
 • กฎหมายอาจกําหนดให้เราประมวลผลข้อมูลบางอย่างและโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับใครบ้าง

 • เฉพาะพนักงานของเราที่ต้องการการเข้าถึงจริงเพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านได้ บุคคลเหล่านี้ดําเนินการภายใต้การดูแล และความรับผิดชอบของเรา
 • นอกจากนี้เรายังมีส่วนร่วมกับ ซัพพลายเออร์ภายนอกซึ่งดําเนินการประมวลผลบางอย่างให้กับเรา เพื่อให้เราสามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์และกิจกรรมของเราให้กับท่าน เช่น บริการด้านไอที การเงิน การบัญชี และบริการอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน เนื่องจากบุคคลที่สามเหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายในกรอบของบริการที่เราร้องขอเราจึงได้ใช้มาตรการทางเทคนิคองค์กรและสัญญาเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการประมวลผล และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 ของคําชี้แจงนี้เท่านั้น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกมอบให้กับหน่วยงาน กํากับดูแลหน่วยงานด้านภาษีและบริการสืบสวน เฉพาะในกรณีที่เราจําเป็นต้องทําเช่นนั้นตามกฎหมาย

ข้อมูลถูกจัดเก็บและประมวลผลที่ไหน

ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกส่งออกนอกสหภาพยุโรป และเราจะตรวจสอบให้แน่ใจอย่างไม่มีข้อสงสัยว่าข้อกําหนดขั้นต่ำทางกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยได้รับการเคารพตลอดเวลา  หากเราคาดการณ์ว่าข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บและประมวลผลนอกสหภาพยุโรป เราจะระบุสิ่งนี้อย่างชัดเจนและตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับความปลอดภัยที่ดําเนินการนั้นตรงกับที่ใช้ในสหภาพยุโรป

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกถ่ายโอนหรือให้บริการแก่บุคคลที่สามนอกสถานการณ์ข้างต้น และจะถูกใช้เพื่อประโยชน์ของเราเท่านั้น บริษัทอื่นๆ จะไม่สามารถใช้ข้อมูลของท่านเพื่อส่งโฆษณาถึงท่านได้ เป็นต้น

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าใด

เราจะเก็บข้อมูลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 ของคําชี้แจงเท่านั้น การเบี่ยงเบนหรือการชี้แจงใด ๆ ของหลักการนี้ถูกกล่าวถึงอย่างชัดเจนในคําอธิบายของวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในส่วนที่ 3 ของคําชี้แจงนี้

เนื่องจากความจําเป็นในการจัดเก็บข้อมูลอาจแตกต่างกันไปตามประเภทข้อมูล และตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลระยะเวลาการเก็บรักษาจริงอาจแตกต่างกันมาก

เราสามารถแจ้งให้ท่านทราบว่าเกณฑ์ต่อไปนี้จะถูกนํามาพิจารณาเมื่อกําหนดระยะเวลาการเก็บรักษา

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่จําเป็นเพื่อให้สามารถให้บริการที่ร้องขอได้นานเท่าใด
 • เราได้กําหนดและแจ้งระยะเวลาการเก็บรักษาที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่
 • เราได้รับอนุญาตระยะเวลาการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้นหรือไม่
 • เรามีภาระผูกพันทางกฎหมาย สัญญา หรือที่คล้ายกันในการเก็บรักษาข้อมูลหรือไม่

ทันทีที่ข้อมูลของท่านไม่มีความจําเป็นอีกต่อไป และหากเราไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายในการเก็บรักษา เราจะลบข้อมูลอย่างถาวรหรือหากไม่สามารถทําได้ให้เปิดเผยตัวตนในระบบของเรา

อย่างไรก็ตามข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาและใช้ตราบเท่าที่จําเป็น เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา เพื่อระงับข้อพิพาท หรือเพื่อบังคับใช้ข้อตกลงของเรา

เรารักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นความลับอย่างเคร่งครัด เราใช้มาตรการทางเทคนิค และองค์กรที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้มาและรวบรวมจากการทําลายการสูญหายการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ตั้งใจ ความเสียหายการเข้าถึงโดยไม่ตั้งใจ หรือไม่ได้รับอนุญาต หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตอื่น ๆ

สิทธิของท่านคืออะไร

สิทธิในการ เข้าถึง แก้ไข ลบ และเคลื่อนย้ายข้อมูล ตลอดจนการคัดค้าน

 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิ์เข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราประมวลผลเสมอ เราจะให้สําเนาข้อมูลส่วนบุคคลนี้แก่คุณฟรีในการเชื่อมต่อนี้หากคุณร้องขอ

โปรดดูข้อ 9.3 ของคําชี้แจงนี้สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สิทธิของคุณ

สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

คุณมีสิทธิ์ที่จะลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์ไม่เหมาะสมหรือล้าสมัยเสมอ

โปรดดูข้อ 9.3 ของคําชี้แจงนี้สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สิทธิของท่าน

หากท่านโต้แย้งความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลท่านอาจขอจํากัดการประมวลผลในช่วงเวลาที่เพียงพอที่จะทําให้เราสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ หากท่านได้รับสิทธิ์ในการจํากัดการประมวลผลเราจะไม่ทําธุรกรรมใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกต่อไปนอกเหนือจากการจัดเก็บ

สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมของท่าน

หากการประมวลผลเป็นไปตามความยินยอมของท่านตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.1 ท่านมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมนี้ได้ตลอดเวลา

โปรดดูข้อ 9.3 ของคําชี้แจงนี้สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สิทธิของท่าน

สิทธิ์ในการคัดค้านการดําเนินการประมวลผลบางอย่าง

หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ ท่านมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของท่าน

โปรดดูข้อ 9.3 ของคําชี้แจงนี้สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สิทธิของท่าน

หากท่านคัดค้านขั้นตอนการประมวลผล ท่านมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราจํากัดการประมวลผลจนกว่าจะมีการพิจารณาเหตุผลอันชอบธรรมของเรามีมากกว่าเหตุผลที่กระตุ้นให้ท่านหรือไม่ หากท่านได้รับสิทธิ์ในการจํากัดการประมวลผล เราจะไม่ทําธุรกรรมใด ๆกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกต่อไปนอกเหนือจากการจัดเก็บ

สิทธิในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนพื้นฐานของความยินยอมของท่าน หรือเนื่องจากสิ่งนี้จําเป็นสําหรับการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ร้องขอ ท่านสามารถขอให้เราส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถึงท่านในรูปแบบที่มีโครงสร้างเป็นปัจจุบันและดิจิทัลเพื่อให้ท่านสามารถจัดเก็บไว้สําหรับการใช้งานส่วนบุคคล (ซ้ำ) หรือส่งต่อโดยตรงไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นโดยให้สิ่งนี้เป็นไปได้ทางเทคนิคสําหรับเรา

สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนพื้นฐานของความยินยอมของท่าน หรือเนื่องจากสิ่งนี้จําเป็นสําหรับการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ร้องขอ ท่านสามารถขอให้เราส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถึงท่านในรูปแบบที่มีโครงสร้างเป็นปัจจุบันและดิจิทัลเ พื่อให้ท่านสามารถจัดเก็บไว้สําหรับการใช้งานส่วนบุคคล (ซ้ำ)  หรือส่งต่อโดยตรงไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นโดยให้สิ่งนี้เป็นไปได้ทางเทคนิคสําหรับเรา

โปรดดูข้อ 9.3 ของคําชี้แจงนี้สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สิทธิของท่าน

สิทธิในการคัดค้านการตลาดทางตรง

ตามที่ระบุไว้ข้างต้นในส่วนที่ 4.1 เราขออนุญาตจากท่านในการระบุข้อมูลเชิงพาณิชย์การโฆษณาหรือข้อเสนอส่วนบุคคลให้กับท่าน (ผ่านแคมเปญการตลาดทางตรงหรือจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์) ท่านมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรง หากท่านไม่ต้องการหรือไม่อีกต่อไปที่จะรับการสื่อสารดังกล่าวจากเรา จากนั้นเราจะไม่ประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรงอีกต่อไป คําขอของท่านจะถูกดําเนินการโดยเร็วที่สุด

โปรดดูข้อ 9.3 ของคําชี้แจงนี้สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สิทธิของท่าน

หากท่านเคยใช้สิทธิ์ในการคัดค้าน ท่านสามารถใช้ช่องทางเดียวกันเพื่ออนุญาตให้เราดําเนินกิจกรรมการตลาดทางตรงอีกครั้งได้หากต้องการ

เราให้ความสนใจกับข้อเท็จจริงที่ว่าการใช้สิทธิ์ในการคัดค้านของท่านไม่ได้ป้องกันเราจากการติดต่อคุณ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามคําแถลงนี้รวมถึงการดําเนินการตามสัญญา

ใช้สิทธิของท่านอย่างไร

ในการใช้สิทธิ์ดังกล่าวโปรดส่งคําขอเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเราในลักษณะต่อไปนี้

 • ทางอีเมล privacy@kela.Health
 • เขียนที่อยู่ทางไปรษณีย์ดังนี้
  Kela NV
  เรื่องที่สนใจเกี่ยวกับ Privacy@Kela
  Sint Lenaartseweg 48
  2320 Hoogstraten
  Belgium

เมื่อใช้สิทธิ์ของคุณเราขอให้คุณระบุสิทธิ์ที่คุณต้องการเรียกร้องและขั้นตอนการประมวลผลที่คุณคัดค้านหรือที่คุณต้องการเพิกถอนความยินยอมอย่างชัดเจน

จุดที่ควรทราบเมื่อใช้สิทธิ

เราต้องการแจ้งให้คุณทราบว่าการคัดค้านการดําเนินการประมวลผลบางอย่างหรือการเพิกถอนความยินยอมของคุณสําหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจหมายความว่าคุณไม่ได้รับแจ้งหรือสามารถใช้กิจกรรมหรือบริการที่เราเสนอได้อีกต่อไป

คุณจะส่งคําถามหรือข้อร้องเรียนได้อย่างไร

หากคุณมีคําถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราคุณสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางต่อไปนี้

 • ทางอีเมล privacy@kela.Health
 • เขียนที่อยู่ทางไปรษณีย์ดังนี้
  Kela NV
  เรื่องที่สนใจเกี่ยวกับ Privacy@Kela
  Sint Lenaartseweg 48
  2320 Hoogstraten
  Belgium

หากท่านไม่พอใจกับการตอบกลับของเรา หากท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ของท่าน หรือหากท่านเชื่อว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ท่านมีสิทธิ์ที่จะส่งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปยังหน่วยงานคุ้มครองข้อมูล ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถค้นหาได้ที่ https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

การเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงนี้

คําแถลงนี้อาจได้รับการแก้ไขหรือเพิ่มเติมโดยเราเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นว่าจําเป็น

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในคําชี้แจงนี้ วันที่แก้ไขจะถูกบันทึกไว้ และเราจะแจ้งให้ท่านทราบ

เราขอแนะนําให้ท่านทบทวนคําชี้แจงนี้เป็นระยะๆ เพื่อรับทราบเกี่ยวกับวิธีการที่เราประมวลผลและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน