ปศุสัตว์

ปศุสัตว์

โคเนื้อ โคนม และสัตว์เคี้ยวเอื้องอื่น ๆ เช่น แกะ และแพะเป็นแหล่งเนื้อและนมที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ความท้าทายด้านสุขภาพในโคเนื้อ โคนมอาจแตกต่างจากทวีปหนึ่งไปยังอีกทวีปหนึ่ง

การเลี้ยงสัตว์แบบการใช้ปัจจัยการผลิตประเภททุนและแรงงานสูงในฟาร์มอุตสาหกรรมอาจมีความเสี่ยงที่จะแพร่กระจายการปนเปื้อนอย่างรวดเร็วในหมู่สัตว์กลุ่มใหญ่

ในการทําฟาร์มแบบการใช้ปัจจัยการผลิตประเภททุนและแรงงานต่ำซึ่งสัตว์อาศัยอยู่ในที่โล่งมากขึ้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการปนเปื้อนได้ แต่การสัมผัสโดยตรงระหว่างสัตว์นั้นน้อยลงหรือลดความเร่งรัด เกษตรกรในสถานที่เลี้ยงสัตว์แบบการใช้ปัจจัยการผลิตประเภททุนและแรงงานต่ำนี้หันไปรักษาสัตว์ป่วยเป็นรายตัวมากขึ้น

ผลงานเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของเคลาสนับสนุนเกษตรกรด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่เหมาะสมทั้งในรูปแบบธุรกิจแบบการใช้ปัจจัยการผลิตประเภททุนและแรงงานสูงและแบบการใช้ปัจจัยการผลิตประเภททุนและแรงงานต่ำ

สุขภาพสัตว์
ติดต่อเราสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

+32 (0)3 340 04 11
info@kela.health

ติดต่อ

อะไรที่ทําให้เราแตกต่าง
ประสบการณ์ที่ไม่มีใครเทียบได้ของเรา
ภูมิหลังของบุคลากรของเรา
คุณค่าในสิ่งที่เราทํา

ศึกษาเพิ่มเติม

ตัวค้นหาผลิตภัณฑ์
ดูผลิตภัณฑ์ในภูมิภาคของท่าน

ผลงานของเราครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพสัตว์และมนุษย์

เรียกดูผลิตภัณฑ์