การจัดการทั่วไป

การจัดการทั่วไป

ปาสคาล เบเยินส

ผู้จัดการใหญ่ทั่วไป

คุณปาสคาล ดํารงตําแหน่งผู้จัดการใหญ่ทั่วไปของเคลาตั้งแต่ปี ค.ศ 2010 และมาพร้อมกับประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมระหว่างประเทศที่หลากหลาย เขามีความเชี่ยวชาญอย่างกว้างขวางในด้านการขาย การเงิน โครงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการรวมและซื้อกิจการ คุณปาสคาลได้ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของเคลา แผนนโยบายทรัพยากรบุคคลแบบบูรณาการของบริษัท  และการสื่อสารอย่างต่อเนื่องกับผู้ถือหุ้นในครอบครัว

บาส ลาฟรีเซิน

ผู้อำนวยการด้านการเงินทั่วโลก

คุณบาส มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินทั่วโลกของเคลา และเป็นผู้นําบริการขององค์กรทั้งหมดที่นําไปสู่สภาพแวดล้อมทางการเงิน ทรัพยากรบุคคล และไอทีที่มีประสิทธิภาพสูง ความเชี่ยวชาญของคุณบาสมาจากตําแหน่งผู้นําหลายตําแหน่งในองค์กรการธนาคารกับบริษัทข้ามชาติ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ความเป็นผู้นําทางยุทธวิธีและกลยุทธ์ของเขาสนับสนุนทุกกลุ่มทุกแผนกในการปฏิบัติงานอย่างดีที่สุดในการให้บริการลูกค้าของเคลา

รูดี มารีส

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทั่วโลก

คุณรูดี มาพร้อมกับประสบการณ์ 34 ปีในหน้าที่ผู้บริหารในสภาพแวดล้อมการดําเนินงานที่ยั่งยืนและมีคุณภาพสูง ความเชี่ยวชาญเชิงกลยุทธ์ที่เขานํามาสู่เคลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการดําเนินการคุณภาพโดยรวมและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ประสบการณ์ของเขายังครอบคลุมถึงการตรวจสอบและการรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (ISO)