ค่านิยมของเรา

ค่านิยมของเรา

ค่านิยมของเรา ได้จำกัดความในตัวย่อว่า พาทิซซิเพท (PARTICIPATE) ซึ่งขยายความถึง ความชอบ ความรับผิดชอบ ความเคารพ การบริหารแบบ ขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์ และการทํางานเป็นทีม เป็นคํากริยาที่บ่งบอกว่าเราเป็นใคร เรา PARTICIPATE@KELA

ความเคารพ คือ พื้นฐานสำคัญขององค์กรของเรา ความเคารพซึ่งกันและกันเปรียบเหมือนดินที่อุดมสมบูรณ์ให้มีความเคารพต่อลูกค้า หน่วยงานกํากับดูแล และหน่วยงานท้องถิ่น ชุมชนที่เราทํางานและเราให้บริการ ความเคารพเป็นเรื่องของความไว้วางใจ การอนุญาตและส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในความรู้และทักษะของพวกเขา ซึ่งขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และทัศนคติที่เปิดกว้างในการรับฟังผู้คนทั้งภายในและภายนอก และยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน

ความรับผิดชอบ เริ่มต้นด้วยการรับผิดชอบอย่างจริงจัง การแสดงอย่างมืออาชีพหมายถึงการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพตามแผน ทำด้วยความรู้สึกที่ดีอย่างมีคุณภาพต่อลูกค้าของเรา เรายอมรับความมีระเบียบวินัยในขณะที่เราเคารพกฎและคํามั่นสัญญาด้วย

ทัศนคติที่ขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์ของเราสะท้อนให้เห็นในความคิดของเราที่ว่า “สามารถทําได้” เรากระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับลูกค้าและตลาดของเรา และทํางานเพื่อแก้ปัญหา เรากําหนดลําดับความสําคัญและตัดสินใจเลือกด้วยความเคารพที่ชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ เคลา และความต้องการของลูกค้าของเรา

การทํางานเป็นทีม คือ สิ่งที่มอบให้ เรามีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดีและซาบซึ้งบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกัน สนับสนุนและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานหากเป็นไปได้ และแบ่งปันความรู้ เราถือว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีความสําคัญต่อผลผลิตของบริษัทต่อลูกค้าของเรา

ความชอบ คือ สิ่งที่นําคุณค่าทั้งหมดของเรามารวมกัน เราเติบโตด้วยความกระตือรือร้น เราภูมิใจในความสําเร็จส่วนบุคคลของเราและของเคลา เรามีความคิดสร้างสรรค์และชอบที่จะคิดนอกกรอบในการสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า