เคล็ดลับและเทคนิคการจัดการกับภาวะ ความเครียดจากความร้อนในสุกร

 

 

 

 

 

 

 

ภาวะความเครียดจากความร้อนในสุกรมีอิทธิพลอย่างมากต่อผลผลิตและผลกําไรของฟาร์มสุกร

การใช้เคล็ดลับและเทคนิคการจัดการต่างๆในการระบายอากาศ ความเย็น น้ า อาหาร กิจกรรม ฯลฯ ภาวะความเครียดจากความร้อน สามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม

อ่านบทความฉบับเต็มเกี่ยวกับ ภาวะความเครียดจากความร้อนในสุกร