สุขภาพหนึ่งเดียว

สุขภาพหนึ่งเดียว

การเลี้ยงสัตว์โดยไม่คํานึงถึงภูมิภาค สายพันธุ์ หรือเพื่อการบริโภคเป็นเรื่องของการดํารงชีวิตของเกษตรกรและเป็นแหล่งสําคัญของการบํารุงเลี้ยงผู้บริโภค พวกเราเคลาให้ความสําคัญกับทั้งสองอย่างเป็นอย่างมาก รูปแบบธุรกิจของเราสร้างขึ้นจากการสนับสนุนเกษตรกรในการปกป้องปศุสัตว์จากโรคในสภาพแวดล้อมและรูปแบบเศรษฐกิจในภูมิภาคที่หลากหลายที่สุด ความรับผิดชอบต่อสังคมของเราได้รับแรงบันดาลใจจากการช่วยให้แน่ใจว่าผลผลิตปศุสัตว์มีสุขภาพดีและปลอดภัยสําหรับผู้บริโภค ดังนั้นเคลาจึงสนับสนุนการใช้ยาปฏิชีวนะและยาอื่น ๆ อย่างมีความรับผิดชอบและการทําฟาร์มอย่างยั่งยืน แต่นอกเหนือสิ่งสําคัญเหล่านั้นคือการรักษาสัตว์เลี้ยงอื่น ๆด้วย

ปรัชญา “สุขภาพหนึ่งเดียว” ของเราตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่าสุขภาพสัตว์ที่ดีเป็นประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจที่สําคัญต่อลูกค้าและสัตว์ของพวกเขาตลอดจนผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปด้วย การมีส่วนร่วมที่สําคัญของเราในการเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับความสําคัญของการทําฟาร์มอย่างยั่งยืนอยู่ในการฝึกสอนและการศึกษา  ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ของเราทํางานร่วมกับลูกค้าและตัวแทนผู้จัดจําหน่ายในท้องถิ่นเพื่อให้การฝึกสอนเกี่ยวกับการดําเนินการอย่างยั่งยืนในการดูแลสัตว์ และเมื่อการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เราสนับสนุนการรักษาสัตว์เป็นรายตัวเมื่อเทียบกับระบบ
กฎเกณฑ์ และ (สําหรับสัตว์จํานวนมากในฝูงเดียว) การให้ยาปฏิชีวนะเป็นกลุ่มโดยไม่จำเป็น

ยาเพนิซิลลินเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับแนวทาง “สุขภาพหนึ่งเดียว” ของเรา เนื่องจากช่วยให้สามารถรักษาแบบฉีดได้อย่างแม่นยํา เราพบว่าเกษตรกรรักษาสัตว์เป็นรายตัวมากขึ้นหากเป็นไปได้ ส่วนใหญ่อยู่ในโค การรักษาเป็นรายตัวช่วยให้เกษตรกรใช้ปริมาณยาที่เหมาะสมและช่วงการรักษาตามความต้องการของสัตว์ตามคําแนะนําในฉลากยา ในกรณีที่การรักษาเป็นรายตัวเป็นไปไม่ได้ เช่น ในสัตว์ปีก ยาชนิดผงที่ละลายน้ำได้ของเราช่วยกระจายการให้ได้ง่ายขึ้นทั้งในคอกม้าขนาดเล็กและขนาดใหญ่ นอกจากนี้เรายังให้
คําแนะนําแก่ธุรกิจการเกษตรอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจ่ายผลิตภัณฑ์ที่ละลายน้ำได้ซึ่งเข้าถึงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการให้ทางน้ำดื่ม มาตรการดังกล่าวที่ควรทำด้วยตัวเองนี้ หมายถึง การมีส่วนร่วมอย่างมากในการใช้ยาในการทําฟาร์มอย่างยั่งยืน

“สุขภาพหนึ่งเดียว” หมายถึง การมีส่วนร่วมของเราในการเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน สุขภาพของผู้บริโภคและความปลอดภัย และการดูแลสิ่งแวดล้อมทั่วโลก